Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Byrådsavdeling for finans
 
 

Aktuelt

Byrådet har avlagt regnskapet for 2013
Regnskapet viser at bykassen i fjor endte med et netto driftsresultat på 823 mill før avsetninger og overføringer, noe som er 1,2 mrd høyere enn budsjettert.

Netto driftsresultat viser hvor stor del av driftsinntektene som kan brukes til å finansiere investeringer eller avsettes til fond. Driftsresultatet er disponert i sin helhet, hvorav 374 mill er brukt til finansiering av investeringer, netto fondsavsetninger utgjør 617 mill mens bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk er på 169 mill. Bykassens regnskapsmessige resultat er etter dette null.

Her kan du lese mer om regnskap 2013.

Her finner du byrådets pressemelding. (28.02.14)
Oslo Overformynderi avvikles
1. juli 2013 trådte ny vergemålslov i kraft (Lov av 26. mars 2010 nr. 9). Fylkesmennene har overtatt kommunenes oppgaver vedrørende vergemål og er lokal vergemålsmyndighet. Statens sivilrettsforvaltning er sentral vergemålsmyndighet. Den sentrale vergemålsmyndighet er klageinstans for Fylkesmannens vedtak etter vergemålsloven, og skal føre tilsyn med Fylkesmannens oppgaver.

I tillegg skal sentral vergemålsmyndighet ha et overordnet ansvar for finansforvaltningen, informasjon og opplæring og være systemeier for vergemålsapplikasjonen. Oslo Overformynderi sine oppgaver er overført til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Oslo Overformynderis oppgaver vedrørende legatforvaltning er overført til Kemnerkontoret. Mer informasjon om ny vergemål kan leses på www.vergemal.no. (25.11.13)
Åpne datasett - budsjett 2014 - 2017